Marc normatiu de recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears

 

Normes d’àmbit estatal

* Normativa disponible només en espanyol.

 

Normes d’àmbit autonòmic

 • Acord del Consell de Govern d’1 d’abril de 2016 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s’aprova el Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 42/2016, de 2 d’abril)
  http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=946550&lang=ca
 • Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques (BOIB núm. 79/2012 extraordinari, d’1 de juny).
  http://boib.caib.es/pdf/2012079/mp2.pdf
 • Pacte pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 31/2012, de 28 de febrer).
  http://boib.caib.es/pdf/2012031/p11.pdf
 • Decret 47/2011, de 13 de maig, pel qual es creen determinades categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears i s’estableix un procediment extraordinari d’integració (BOIB núm. 75/2011, de 21 de maig).
  http://boib.caib.es/pdf/2011075/mp5.pdf
 • Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 75/2011, de 21 de maig).
  http://boib.caib.es/pdf/2011075/mp41.pdf
 • Acord del Consell de Govern de 12 de novembre de 2010 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 4 de novembre de 2010 pel qual s’estableixen el procés i les condicions de l’oferta d’integració en la condició de personal estatutari fix que es farà al personal funcionari de carrera i al personal laboral fix adscrit a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 167/2010, de 18 de novembre).
  http://boib.caib.es/pdf/2010167/mp14.pdf
 • Decret 87/2006, de 6 d’octubre, de provisió de prefectures [sic] de caràcter assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 140/2006, de 7 d’octubre).
  http://boib.caib.es/pdf/2006140/mp8.pdf
 • Acord del Consell de Govern de 25 d’agost de 2006 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 20 de març de 2006 sobre el procediment de reingressos provisionals d’excedència del personal del Servei de Salut de les Illes Balears inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut (BOIB núm. 126/2006, de 7 de setembre).
  http://boib.caib.es/pdf/2006126/mp7.pdf
 • Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 62/2006, de 29 d’abril).
  http://boib.caib.es/pdf/2006062/mp4.pdf
 • Acord del Consell de Govern de 3 de març de 2006 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 10 de febrer de 2006 sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral (BOIB núm. 36/2006, d’11 de març).
  http://boib.caib.es/pdf/2006036/mp40.pdf
 • Acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2005 d’aprovació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 21 de desembre de 2004 sobre l’acció social per al personal del Servei de Salut de les Illes Balears inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003 (BOIB núm. 83/2005, de 31 de maig). 
  http://boib.caib.es/pdf/2005083/mp108.pdf
 • Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració Autonòmica de les Illes Balears (BOIB núm. 48/2002, de 20 d’abril).
  http://boib.caib.es/pdf/2002048/mp6019.pdf

Relació de circulars i instruccions vigents

2018

 • Instrucció 8/2018, de 16 de novembre, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, relativa a la concessió d'un permís els dies 24 i 31 de desembre de 2018 al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació de la Mesa Sectorial de Sanitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  Instrucció 8/2018

 • Instrucció 6/2018, de 31 de juliol, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es dicten instruccions per elaborar les nòmines del personal estatutari per a l'any 2018.
  Instrucció 6/2018    Annex taules A    Annex taules B
 • Instrucció 5/2018, de 13 de juliol, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es regula el procediment de les consultes, les sol·licituds d’informes jurídics i remissió de recursos interposats pels interessats a la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals per part de les gerències territorials del Servei de Salut.
  Instrucció 5/2018

 • Instrucció 1/2018, de 9 de febrer, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es regula el contingut mínim de les actuacions prèvies i les sol·licituds dels expedients disciplinaris del personal estatutari i del personal funcionari que dona servei en institucions i centres sanitaris que depenen del Servei de Salut.
  Instrucció 1/2018

 2016

 • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 12 de desembre, per la qual es modifica el punt 6.3 de la Instrucció 3/2008, d'11 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement de triennis per al personal estatutari temporal que presta serveis en institucions i centres dependents del Servei de Salut (BOIB núm. 158/2016, de 17 de desembre).
  Resolució de 12 de desembre de 2016

 • Circular de 8 de juliol de 2016 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'estableixen els criteris relatius al gaudi de les vacances i dies per assumptes particulars del personal que s'incorpori com estatutari fix, procedent d'un altre servei de salut, i a la liquidació de les vacances pendents.
  Circular de 8 de juliol de 2106

 • Circular de 9 de juny de 2016 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'estableixen els criteris en relació amb l'aplicació de l'article 26.2 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, després de la STS de 31 de maig de 2016.
  Circular de 9 de juny de 2016

 • Instrucció 4/2016, de 29 d'abril, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, sobre el procediment d'autorització prèvia de personal estatutari.
  Instrucció 4/2016


 • Instrucció 3/2016, de 10 de febrer, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'estableix el procediment per nomenar personal estatutari emèrit del Servei de Salut.
  Instrucció 3/2016

 • Instrucció 2/2016, de 27 de gener, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es regula el complement de productivitat (factor variable) meritat per la participació en els processos assistencials derivats del Pla de Reducció de Llistes d'Espera del Servei de Salut de les Illes Balears.
  Instrucció 2/2016

 • Instrucció 1/2016, de 19 de gener, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es determinen les pautes d'actuació per fer efectiu el que disposa el punt 7 de l'Acord de Consell de Govern de 6 de novembre de 2015 pel qual s'aprova l'Acord de la Mesa Sectorial de 28 d'octubre de 2015, pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut, en relació amb els increments de les retribucions del complement de carrera professional fix de més de 60 anys.
  Instrucció 1/2016

 2015

 • Instrucció 7/2015, de 20 de novembre, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es modifica el punt B) de la Instrucció de 15 de febrer de 2013, per la qual es fixen criteris en relació amb la delimitació de la incapacitat temporal, a la falta d'assistència d'un dia per malaltia o accident que no doni lloc a l'emissió de l'informe de baixa i en relació amb les indisposicions sobrevingudes que impedeixen de completar la jornada de treball del personal inclòs en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Sanitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  Instrucció 7/2015

 • Instrucció 5/2015, de 27 d’abril de 2015, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es dicten les normes per gestionar la coordinació de les activitats empresarials en l’àmbit del Servei de Salut en matèria de prevenció de riscs laborals.
  Instrucció 5/2015

2014

 • Circular de 19 d'agost de 2014 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, sobre la tramitació de les indemnitzacions per raó del servei del personal del Servei de Salut de les Illes Balears.
  Circular de 19 d'agost de 2014

 • Instrucció 1/2014, de 28 de febrer, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, sobre el reconeixement i la concessió de complements retributius lligats a la productivitat i al rendiment (factor variable) al personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.
  Instrucció 1/2014

 2013

 • Instrucció 19/2013, de 22 de maig de 2013, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s’estableixen els criteris relatius a la interpretació de la formació, la docència i les activitats científiques i de difusió del coneixement.
  Instrucció 19/2013

 • Instrucció 16/2013, de 27 de març, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s’estableixen els criteris relatius a la concessió i el gaudi de les vacances del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.
  Instrucció 16/2013


 • Instrucció 9/2013, de 15 de febrer, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es fixen criteris en relació amb la delimitació de la incapacitat temporal, a la falta d'assistència d'un dia per malaltia o accident que no doni lloc a l'emissió de l'informe de baixa i en relació amb les indisposicions sobrevingudes que impedeixen de completar la jornada de treball, del personal inclòs en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Sanitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  Instrucció 9/2013

 • Circular de 8 de febrer de 2013 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, sobre règim d'incompatibilitats del personal estatutari.
  Circular de 8 de febrer de 2013


 • Instrucció 6/2013, de 30 de novembre, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s’estableixen els criteris generals que s’han de tenir en compte en l’aplicació de la nova jornada ordinària de treball de trenta-set hores i trenta minuts, setmanals en còmput anual (BOIB núm. 26/2013, de 21 de febrer).
  Instrucció 6/2013


 • Instrucció 1/2013, de 9 de gener, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, relativa a la direcció funcional del personal de Informática de les gerències de l'Ib-Salut.
  Instrucció 1/2013

2012

 • Circular de 3 de desembre de 2012 del director general del Servei de Salut, per la qual s'estableixen els criteris que s'han de tenir en compte en l'aplicació del complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal.
  Circular de 3 de desembre de 2012
   
 • Instrucció 3/2012, de 19 de gener, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, sobre la percepció del complement d’incapacitat temporal en els casos de malaltia comuna i d’accident no laboral (BOIB núm. 12/2012, de 26 de gener).
  Instrucció 3/2012

 • Instrucció 1/2012, d’1 de gener de 2012, del director general del Servei de Salut, sobre mesures urgents en matèria de personal del Servei de Salut.
  Instrucció 1/2012

2011

 • Resolució de 7 de novembre de 2011 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es modifica la Instrucció 1/2011, d’elaboració de nòmines del personal estatutari, per a l’aplicació del Decret 47/2011, de 13 de maig, pel qual es creen determinades categories de personal estatutari a l’àmbit del Servei de Salut.
  Resolució de 7 de novembre de 2011

   
 • Instrucció 6/2011, de 17 de juny, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es fixen els criteris que han de regir el procediment extraordinari d’integració en les categories de personal estatutari creades mitjançant el Decret 47/2011.
  Instrucció 6/2011

2010

 • Resolució de 4 de maig de 2010 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual dicta instruccions per calcular els índexs de dispersió geogràfica (factor G) dels equips d’atenció primària (BOIB núm. 77/2010, de 25 de maig).
  Resolució de 4 de maig de 2010

 • Instrucció 2/2010, de 6 d’abril de 2010, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es regula un sistema objectiu per avaluar l’acompliment de determinats llocs de responsabilitat dels centres i de les institucions dependents del Servei de Salut.
  Instrucció 2/2010

2009

 • Instrucció 8/2009, de 17 d'abril, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, sobre jubilació i prolongació de la permanència en el servei actiu del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.
  Instrucció 8/2009


 • Instrucció 7/2009, de 17 de març, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es fixen els criteris per al reconeixement de la carrera professional al personal llicenciat i diplomat de quota i zona integrats als serveis jerarquitzats d'assistència especialitzada i als equips d'atenció primària.
  Instrucció 7/2009
   
 • Instrucció 5/2009, de 17 de març, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es regula un sistema objectiu per a l’avaluació de l’acompliment de determinats llocs de responsabilitat dels centres i de les institucions dependents del Servei de Salut.
  Instrucció 5/2009


 • Instrucció 4/2009, de 31 de març, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es regula el procediment per reconèixer el grau de carrera professional acreditat en altres serveis de salut.
  Instrucció 4/2009

 • Instrucció 3/2009, de 2 de febrer, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es regula el procediment per amortitzar les bestretes concedides al personal estatutari que per qualsevol dels mecanismes de mobilitat quedi adscrit a una altra gerència del Servei de Salut de les Illes Balears.
  Instrucció 3/2009

 2008

 • Instrucció 7/2008, de 18 de novembre, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es fixen les directrius que han de regir l’accés a la fase d’implantació de carrera professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears o de les entitats que en depenen que hagi complert seixanta anys o que s’hagi jubilat durant la tramitació del procediment.
  Instrucció 7/2008
   
 • Instrucció 5/2008, de 5 d'agost, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es regula la percepció del complement de carrera professional i els ajuts d'acció social del personal que es troba en situació de serveis especials o en situació assimilada, per ocupar un càrrec directiu o de lliure designació en un centre de l'administració pública sanitària de les Illes Balears.
  Instrucció 5/2008
   
 • Instrucció 3/2008, d'11 de juny de 2008, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es regula el procediment de reconeixement de triennis per al personal estatutari temporal que dona servei en institucions i centres sanitaris dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.
  Instrucció 3/2008


 • Instrucció 2/2008, de 5 de març, del secretari general del Servei de Salut de les Illes Balears, per exercir amb motiu de eleccions generals el dret a vot del personal al servei de les institucions sanitàries d’acord amb el Reial decret 605/1999, de 16 d’abril (BOE del 17 d’abril).
  Instrucció 2/2008
   
 • Circular de 8 de febrer de 2008 del secretari general del Servei de Salut de les Illes Balears, sobre el nomenament de direccions de servei, secció, grup o equip de personal estatutari de l'àrea de gestió.
  Circular de 8 de febrer de 2008

2007

 • Instrucció 22/2007, de 2 de novembre, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es regula el procediment per al reconeixement dels graus de carrera professional acreditats en altres serveis de salut.
  Instrucció 22/2007
   
 • Circular 2/2007, de 24 de setembre, del secretari general del Servei de Salut de les Illes Balears, relativa al pagament dels ajuts per acció social que té per objecte la compensació de despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica.
  Circular 2/2007
   
 • Instrucció 14/2007, de 4 de juny, del subdirector de Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, per a la gestió de les bestretes ordinàries o extraordinàries pendents de devolució, per mobilitat del personal en el Servei de Salut de les Illes Balears, dictades per la Subdirecció de Relacions Laborals.
  Instrucció 14/2007
   
 • Instrucció 12/2007, de 23 d'abril, del director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es fixen els criteris per a l'abonament a compte del complement de carrera professional per al personal que ha canviat de destinació dins del Servei de Salut.
  Instrucció 12/2007
   
 • Instrucció 8/2007, de 2 d'abril, del director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears, pel qual es fixen els criteris per al reconeixement de la carrera professional al personal llicenciat universitari amb un títol oficial d'especialista en ciències de salut dels regulats a l'article 2.2 a) de la Llei 44/2003, d'11 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries (LOPS).
  Instrucció 8/2007

 • Instrucció 7/2007, de 21 de març, del director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es fixen els criteris per a l'abonament a compte del complement de carrera als professionals inclosos en el sistema de desenvolupament professional.
  Instrucció 7/2007
   
 • Instrucció 5/2007, de 9 de març, del director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aprova el protocol que regula el procediment a seguir per a l'adaptació o canvi de lloc de treball en funció de la situació clínicolaboral del treballador.
  Instrucció 5/2007
   
 • Instrucció 3/2007, de 26 de febrer, del director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es fixen els criteris per a l'abonament a compte del complement de carrera professional.
  Instrucció 3/2007

2006

 • Instrucció 17/2006, de 30 de novembre, del director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears, per a l'aplicació en matèria retributiva del R.D. 1146/2006 que regula la relació laboral especial de residència per a la formació d'especialistes en ciències de la salut.
  Instrucció 17/2006
 • Instrucció 15/2006, de 29 de setembre, de la Secretaria General del Servei de Salut de les Illes Balears, referent a les sol·licituds de participació en el sistema de carrera professional.
  Instrucció 15/2006
   
 • Instrucció 14/2006, de 19 de setembre, del subdirector de Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, per a la tramitació dels ajuts per estudis de l'any 2006, derivades de l'acord d'acció social del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears dictades per la Subdirecció de Relacions Laborals.
  Instrucció 14/2006
   
 • Instrucció 11/2006, de 15 de maig, de la secretària general del Servei de Salut de les Illes Balears, per a la gestió dels ajuts d'acció social amb efectes d'1 de gener de 2006, dictats per la Subdirecció de Relacions Laborals.
  Instrucció 11/2006
   
 • Instrucció 8/2006, de 24 d'abril, de la secretària general del Servei de Salut de les Illes Balears, per a l'aplicació de l'Acord del Consell de Govern del dia 3 de març de 2006, pel qual es ratifica l'acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 10 de febrer de 2006 sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.
  Instrucció 8/2006
   
 • Instrucció 7/2006, de 18 d'abril, del subdirector de Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, per a la tramitació dels ajuts per despesa sanitària derivats de l'acord d'acció social del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears dictades per la Subdirecció de Relacions Laborals.
  Instrucció 7/2006

 • Instrucció 6/2006, de 29 de març, de la secretària general de l'Ib-Salut, per a compensació dels descansos diaris i setmanals no gaudits del personal al servei dels centres i gerències del seu àmbit.
  Instrucció 6/2006